jnssrujnssru2
2539066425
solicitation7242073796484-861-0641202-514-9633(618) 414-2556
 
ชื่อผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่าน (Password)
202-897-7126
 
 
 
 


ปกวารสาร
 à¸§à¸´à¸—ยาการจัดการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

7277959684
 
more
 
  à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸žà¸´à¸ˆà¸²à¸£à¸“าคุณภาพวารสาร 

วารสารวิทยาการจัดการได้รับการรับรองจาก TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2
 
  à¸§à¸ˆà¸. ขับเคลื่อนวารสาร JMS 

วจก. ขับเคลื่อนวารสาร JMS เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
 
  à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸„ณาจารย์ทุกท่าน 

เตรียมความพร้อม
 
 
 
 
 
   


    
 à¸§à¸²à¸£à¸ªà¸²à¸£à¸§à¸´à¸—ยา
การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาปีที่ 5  
 

 
read